BOTEZUL

Taina Botezului

Taina Botezului

Ce este Sfântul Botez?
Este Taina Sfântă prin care omul, prin întreita afundare în apa sfințită şi invocarea Persoanelor Sfintei Treimi, se împărtăşeşte celui care o primeşte harul Sfântului Duh, care îi şterge păcatul strămoşesc şi păcatele personale (dacă primitorul este adult) şi îl face membru al Bisericii creştine, devine om nou, caci s-a născut duhovnicește ”din apă și din Duh”.
Afundarea în apă închipuie moartea și îngroparea Mântuitorului și moartea omului celui vechi al păcatului, iar ridicarea din apă închipuie Învierea de a treia zi a Domnului și nașterea omului celui nou, curat și drept în Hristos, membru al Bisericii, cum zice Sfântul Apostol Pavel: ”Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci, ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Romani VI, 3-4).
Botezul este Taina Sfântă prin care primim calitatea de creştin. Primim această calitate pentru că în botez murim şi înviem sau ne naştem din nou cu şi în Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Botezul este condiţia mântuirii şi a intrării în împărăţia lui Dumnezeu, fapt afirmat categoric de către Mântuitorul: „Cine nu se va naşte din apă şi din Duh nu va putea intra în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Mântuitorul a așezat Sfânta Taină a Botezului, după Învierea Sa din morți, atunci cînd a poruncit Sfinților Apostoli: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh…” (Matei 28, 19)
De la cel ce se botează, dacă este în vârstă, se cere primirea dreptei credințe și pocăință de păcatele săvârșite, care prin Botez se iartă, după cum zice Sfânta Scriptură: ”Pocăiți-vă și să se boteze fiecare din voi întru numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, și veți lua darul Sfântului Duh” (Faptele Apostolilor 2, 38), ”Cel ce va crede și se va boteza se va mântui” (Marcu 16, 16).

Cine poate boteza?
În condiţii normale, dreptul de a săvârşi botezul îl au numai episcopii şi preoţii. La vreme de mare nevoie ( doar dacă pruncul e pe moarte și preotul nu poate ajunge la timp), îl poate boteza orice creştin, bărbat sau femeie şi chiar părinţii pruncului. Rânduiala sau formula Tainei Botezului în cazul menționat mai sus va fi discutată cu preotul locului. Dacă pruncul trăiește, slujba trebuie continuată.

Cine poate primi botezul?
Poate primi botezul orice om, indiferent de vârstă (fie prunc, fie adult), care nu a mai fost botezat vreodată. Adulţii lipsiţi de minte, dacă sunt aşa din naştere, sunt consideraţi ca nişte prunci în vârstă şi pot fi botezaţi, iar dacă au devenit aşa la vârstă înaintată, pot fi de asemenea botezaţi, dacă în momentele de luciditate sau înainte de nebunie şi-au exprimat dorinţa de a primi botezul. Pruncii născuţi morţi (sau cei lepădaţi/avortaţi) nu se botează. Cât priveşte copiii părăsiţi, despre care nu se ştie dacă au fost botezaţi sau nu, aceştia se botează negreşit, pentru ca nu cumva să rămână necurăţiţi prin botez.

Ce sunt naşii? Care este rolul lor la botez şi care sunt datoriile lor faţă de fini?
Naşii sunt persoanele (adulţi) care însoţesc pe prunc la botez, răspunzând şi făcând cuvenita mărturisire de credinţă în locul şi în numele pruncului care se botează.
Important! Naşii sunt părinţii sufleteşti ai pruncului şi garanţii acestuia în faţa lui Dumnezeu şi a Bisericii, făgăduind că pruncul va fi crescut în credinţa creştină ortodoxă şi că va fi un bun creştin. Naşul trebuie să fie creştin ortodox şi bun credincios (Nu pot fi nași cei care trăiesc necununați/în concubinaj, cei divorțați ). Cum va putea nașul să mărturisească credința pruncului dacă el duce o viață contrară poruncilor lui Dumnezeu? El trebuie să cunoască învăţătura creştină privitoare la botez, precum şi din rugăciunile care se rostesc, îndeosebi Crezul sau Simbolul credinţei. Nu pot fi naşi părinţii copilului.

Unde se săvârşeşte botezul?
În pridvorul sau în pronaosul bisericii. Este oprită săvârşirea botezului nu numai în case, ci chiar în paraclisele din casele particulare. Numai în cazuri cu totul rare şi de mare nevoie, frig grozav, pericol de moarte pentru prunc, se îngăduie săvârşirea botezului în case.

Când se săvârşeşte botezul?
Pentru botezul pruncilor nu există zile sau ceasuri hotărâte, pentru a nu se întâmpla să moară nebotezaţi. Dacă pruncul este firav şi există temere că nu va trăi, el poate fi botezat îndată după naştere. Părinții sunt datori să se îngrijească de botezul pruncului.

Care sunt cele mai importante momente înainte de botez şi în timpul botezului?

Spovedania și Împărtășirea mamei pe perioada sarcinii. Este foarte important pentru mămică să se împărtășească  în fiecare lună după ce a ținut măcar două-trei zile de post și s-a spovedit. Acea Împărtășanie îl ajută foarte mult pe copil, îl întărește, îi dă sănătate, îl ferește de boli.  Femeia  care  are  canon  şi  este  oprită  de a se împărtăşi timp mai îndelungat dar este însărcinată şi trebuie să nască, trebuie împărtăşită înainte cu 2-3 săptămâni de a merge să nască, întrerupându-se pentru acel timp oprirea pe care o are. Trebuie împărtăşită pentru că la naştere femeia îşi pune în pericol de moarte viaţa, iar cel ce este în pericol de moarte i se socoteşte împărtăşania ca în ultima clipă a vieţii sale de care nu trebuie să-l păgubim fie cât de păcătos. Canonul nu-i este dezlegat, rămâne în acelaşi canon. După naştere femeia intră înapoi în canonul pe care l-a avut şi pe care trebuie să-l împlinească, deci, îşi continuă canonul până ce-l împlineşte cu oprire de la Sfânta Împărtăşanie chiar dacă înainte de naştere a fost împărtăşită.

După naşterea pruncului, cineva al casei aduce la biserică într-un vas apă curată pentru sfinţire, iar preotul o sfinţeşte. Cu apa sfinţită se stropeşte casa şi pruncul. Se face rugăciune în această zi pentru a-I aduce laudă lui Dumnezeu şi a-I mulţumi pentru că s-a născut om în lume. De asemenea, preotul şi cei ai casei se roagă pentru ca pruncul să trăiască şi să primească botezul.
La opt zile preotul merge la casa unde s-a născut pruncul, stropeşte casa în chipul crucii, apoi însemnează pruncul, binecuvântându-l la frunte pentru minte, la gură pentru cuvânt şi suflare, iar la inimă, unde avem noi vieţuirea, pentru putere, zicând: „Mâinile Domnului te-au făcut şi te-au zidit”. Tot în a opta zi, se citesc rugăciunile la femeia lăuză și se pune, printr-o rugăciune specială, numele pruncului. Una din rugăciunile citite de preot mamei și pruncului este aceasta: ”Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce Te‑ai născut din Preacurata Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, şi ca un prunc Te‑ai arătat, Cel ce în iesle ai fost culcat, Însuţi, Doamne, şi pe roaba Ta aceasta, care a născut pe acest prunc, miluieşte‑o şi‑i iartă ei păcatele cele de voie şi cele fără de voie şi o păzeşte pe ea de toată asuprirea diavolului. Şi pe pruncul care s‑a născut dintr‑însa fereşte‑l de toată fermecătura, de toată răutatea, de tot viforul potrivnicului, de duhurile viclene, cele de peste zi şi cele de peste noapte. Păzeşte‑o pe ea sub mâna Ta cea puternică şi‑i dă grabnică ridicare; şi de întinăciune o curăţeşte şi‑i vindecă durerile, dăruindu‑i sănătate şi putere sufletului şi trupului. Ocroteşte‑o cu îngeri de lumină şi strălucitori şi o apără de toată năvala duhurilor nevăzute. Aşa, Doamne, apăr‑o pe ea şi pe pruncul acesta, de neputinţă, de slăbiciune, de râvnire, de zavistie şi de deochi, după mare mila Ta. Curăţeşte‑o de întinăciunea cea trupească şi o scapă de tot felul de dureri ale pântecelui, care vin asupra ei; şi o ridică prin grabnica Ta milă, îndreptând smeritul ei trup. Iar pe pruncul care s‑a născut dintr‑însa învredniceşte‑l să se închine bisericii pământeşti, pe care ai gătit‑o ca în ea să fie slăvit numele Tău cel sfânt. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

În Biserica Ortodoxă AVORTUL NU ESTE PERMIS, de aceea femeile care au lepădat cad sub incidența canoanelor impunându-se oprirea de la Euharistie pentru un anumit timp hotărât de canoane și de preot. Dacă totuși din neglijență, sau datorită unei boli copilul s-a născut mort femeia în cauză trebuie să se spovedească și să primească rugăciunea de dezlegare.

Înainte de slujba botezului (atunci când pruncul este adus la biserică pentru botez) se citesc exorcismele (trei rugăciuni în care preotul roagă pe Dumnezeu să îndepărteze de la cel care se botează toată puterea cea rea a diavolului), lepădările (în timpul cărora naşul, purtând pruncul în braţe, este întors cu faţa spre Apus – locaşul celui rău – şi scuipă într-acolo de trei ori, în semn că s-a lepădat de diavol şi de lucrările lui) şi unirea cu Hristos (în timpul căreia naşul, purtând pruncul în braţe, este întors cu faţa spre Răsărit şi mărturiseşte unirea cu Hristos).

În timpul săvârşirii botezului avem următoarele momente importante:
Sfinţirea apei pentru botez (apa este elementul natural cel mai des folosit pentru curăţenia trupească şi, prin urmare, simbolul cel mai potrivit al curăţirii spirituale sau sufleteşti);
Ungerea celui ce se botează cu untdelemn sfinţit (semnul milei şi bunătăţii dumnezeieşti, prin care cel ce se va boteza a fost izbăvit de noianul păcatelor) pe frunte, piept, la mâini şi la picioare…;
Întreita afundare a pruncului (cea mai de seamă parte a botezului); prin afundarea în apă se închipuie moartea pentru viaţa în păcat şi îngroparea cu Hristos; prin ieşirea din apă se închipuie învierea împreună cu Hristos; cristelniţa (sau colimvitra) şi apa botezului sunt mormânt şi maică duhovnicească; ele închipuiesc pe de o parte apa Iordanului, dar şi mormântul în care a fost îngropat Mântuitorul;
Ungerea cu Sfântul şi Marele Mir (a doua taină care se administrează pruncului după botez) care este semnul împărtăşirii reale de darurile Duhului Sfânt: la frunte, ochi, nări, gură şi urechi – pentru sfinţirea simţurilor, pe piept şi pe spate – pentru sfinţirea inimii şi a voinţei, la mâini şi la picioare – pentru sfinţirea faptelor şi a căilor creştinului.
Înconjurarea mesei şi a cristelniţei este expresia bucuriei Bisericii pentru intrarea în sânul ei a unui nou credincios dar și faptul că noul botezat trebuie sa nu uite că viața lui trebuie să se desfășoare în jurul Sfintei Evanghelii care este Cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Cruce ca armă împotriva diavolului și a uneltirilor lui. Tunderea noului botezat; Împărtăşirea cu Sfintele Taine (a treia taină care se administrează).

Pentru Taina Sfantului Botez sunt necesare?

 Dialogul pregatitor pentru botez (cateheza)

 Spovedania parintilor si nasilor

Naşii să fie membri ai Bisericii Ortodoxe

Nasii sa poata rosti Simbolul de credinta (Crezul)

Certificatul de naştere  al copilului (copie)

Pânza albă ,păturică sau prosop în care va fi înfăşurat pruncul după botez şi care închipuie veşmântul luminat şi nestricăcios al celor spălaţi şi curăţiţi de păcate (ea se numeşte în unele părţi ale ţării şi crijmă, o formă veche slavă a cuvântului grecesc Xrisma = adică ungere sau sfinţire;

Un rând de haine noi, cu care va fi îmbrăcat copilul după Botez

Lumânarea: e bine să fie din ceară curată
O sticlă cu ulei de măsline;
Un săpun;
Un prosop alb,  pentru ștergerea pe mâini a slujitorilor Sfântului Botez;
2 lumânări mari și 3 lumânări mici care se aprind în sfeșnicele așezate pe masa din mijlocul bisericii și la cristelniță ( pe care le găsiți la biserică și sunt din ceară curată).
Cruciulița pe care o va purta pruncul după Taina Botezului.

Programarea se anunţă direct la biserică înainte/ după sfintele slujbe

Prin e-mail: iliebogdanionel@yahoo.com

Telefonic la: 015126226994

De reţinut! Toţi cei prezenţi la slujbă trebuie să aibă o ţinută vestimentară decentă şi să participe la toate momentele cu rugăciune. De asemenea, se va prezenta la biserică documentul de naştere al copilului.

final articol alb
Reclame